Regulamin wypożyczenia samochodu

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki wynajmu samochodów osobowych w umowach zawieranych przez Wypożyczalnię samochodów Lux-Car Łukasz Czura.
 2. Regulamin stosuje się do wszystkich umów zawieranych przez Lux-Car Łukasz Czura chyba, że Umowa stanowi inaczej.
 3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową.
 4. Najemcą samochodu może zostać osoba, która:posiada ważne prawa jazdy od minimum 1 roku;dostarczy dwa ważne dokumenty tożsamości: prawo jazdy oraz dowód osobisty/paszport;w przypadku, gdy wynajmującym jest firma, niezbędne jest także dostarczenie dokumentów założycielskich: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON i ewentualnego upoważnienia do wynajęcia samochodu dla pracownika firmy;wpłaci kaucję w wysokości zależnej od wybranego samochodu.
 5. Najemca zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym z kompletnym wyposażeniem i taką samą ilością paliwa, jaką zastał oraz odkurzony i umyty. W przeciwnym razie zostanie obciążony kosztem ewentualnych napraw, brakującego paliwa i wyczyszczenia samochodu zgodnie z aktualnymi cenami.
 6. Każde przedłużenie okresu użytkowania samochodu musi być pisemnie zatwierdzone przez Wypożyczającego nie później niż 24 godziny przed terminem zakończenia umowy. Najemca zwraca samochód w terminie określonym umową. W przypadku zwłoki w zwrocie pojazdu, najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 200% stawki za każdą dobę zwłoki.Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 12 godzin po terminie wskazanym w umowie wynajmu i nie skontaktuje się z Wypożyczającym, Wypożyczający informuje o tym fakcie organ ścigania.
 7. W przypadku wynajmu samochodu długoterminowego lub przebiegów wyższych niż 1000 km Najemca zobowiązany jest do kontroli poziomu oleju ( prawidłowy stan jest między min a max) i ciśnienia w ogumieniu (2 atm).
 8. Najemca zostanie powiadomiony przez Wynajmującego o ewentualnym zbliżającym się przeglądzie technicznym. Jeżeli Najemca podczas okresu wynajmu samochodu osiągnie przebieg zobowiązujący pojazd do wizyty w serwisie, jest obowiązany poinformować o tym fakcie Wynajmującego.
 9. Wynajmujący, w przypadku podejrzenia niewłaściwego użytkowania pojazdu przez Najemcę, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystywania i stanu pojazdu. W przypadku zauważenia przez Wynajmującego rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego odebrania samochodu Najemcy.
 10. Pojazdem może kierować wyłącznie osoba wymieniona w umowie najmu.
 11. Wynajęty samochód nie może być używany: do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu, do holowania innych samochodów, do przewozu rzeczy mogących uszkodzić lub zanieczyścić pojazd lub przekraczających jego nośność, w wyścigach, rajdach lub zawodach sportowych, wbrew przepisom celnym, drogowym i innym oraz poza granicami RP bez pisemnej zgody wypożyczającego.
 12. Najemcy nie wolno pozostawiać w samochodzie dokumentów i kluczyków pojazdu. W przypadku utraty samochodu wraz z dokumentami i kompletem kluczyków oraz udziału w kolizji pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków halucynogennych lub innych środków odurzających Najemca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za utracony lub zniszczony samochód.
 13. 13.Najemca zobowiązany jest w przypadku zaistnienia szkody w pojeździe w związku z kolizją, przestępstwem lub zdarzeniem losowym bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Policję oraz dokonać wszelkich innych czynności zapobiegających zwiększeniu szkody.
 14. Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Wynajmującego o wszelkich uszkodzeniach pojazdu. Zawiadomienie powinno być dokonane na piśmie wraz z wszelkimi dokumentami związanymi z okolicznościami powstania szkody oraz telefonicznie.
 15. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania w dokonaniu odpowiednich zgłoszeń, jeśli wynikiem tych zaniedbań jest utrata uprawnień do odszkodowania lub powstanie innych skutków prawnych niekorzystnych dla Wypożyczającego jako właściciela pojazdu.
 16. Najemca odpowiada materialnie za szkody powstałe w wyniku zawinionego braku zabezpieczenia samochodu lub dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody dlatego w przypadku uszkodzenia samochodu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie, Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia samochodu przez odprowadzenie go na najbliższy parking strzeżony i niezwłoczne zawiadomienia Wypożyczającego o uszkodzeniu samochodu.
 17. Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami związanymi:
  1. Z zakupem utraconego przez Najemcę wyposażenia pojazdu opisanego w protokole zdawczo-odbiorczym,
  2. Z pokryciem szkód nieobjętych ubezpieczeniem,
  3. Z pokryciem kosztów zwiększonych stawek ubezpieczeniowych w przypadku pokrycia szkód osób trzecich z polisy ubezpieczeniowej OC pojazdu,
 18. Przy każdorazowym opuszczeniu samochodu, Najemcę obowiązuje jego zamknięcie, zabezpieczenie będącymi na wyposażeniu samochodu blokadami oraz zabranie panelu radia.
 19. Zalecane jest pozostawienie pojazdu w miejscach strzeżonych oraz nie pozostawianie wewnątrz wartościowych przedmiotów.
 20. Wykroczenia prawne (mandaty, opłaty parkingowe) popełnione w czasie wynajmu przechodzą na Najemcę. Kosztami w wysokości 70 zł netto za udzielenie informacji na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowaniu pojazdu, którym dokonano wykroczenia, zostanie obciążony najemca. Płatność nastąpi na podstawie wystawionej noty obciążeniowej.
 21. W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy najmu, Wypożyczający ma prawo przekazać dane osobowe Najemcy organom odpowiedzialnym za egzekucje prawa oraz do kartoteki osób zastrzeżonych zwanej "czarną listą".
 22. Ewentualne naprawy pojazdu podczas wynajmu muszą być każdorazowo uzgadniane z Wynajmującym.

 

Designed by © cennikstron.pl